Strona

Stypendium Specjalne

2014-12-18 01:57:47 | aktualizacja: 2017-03-02 14:15:27

Stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami może otrzymać student, którego niepełnosprawność jest potwierdzona orzeczeniem właściwego organu, czyli Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Przy przyznaniu stypendium uwzględnieniu podlegają trzy stopnie: znaczny (I grupa inwalidzka), umiarkowany (II grupa inwalidzka) – tutaj zalicza się także orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym o ile istnieje uprawnienie do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego oraz lekki (III grupa inwalidzka). Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami jest przyznawane na okres 9 miesięcy (październik – czerwiec) lub do daty ważności orzeczenia.

Student traci prawo do pobierania stypendium gdy:

  • ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów;
  • został skreślony z listy studentów;
  • otrzymał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych – w takiej sytuacji student jest zmuszony do zwrotu całości otrzymanego stypendium.

Stypendium jest przyznawane ze środków Funduszu Pomocy Materialnej, a decyzję w zakresie przyznania lub odmowy podejmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna powołana przez Dziekana.

W ubieganiu się o środki finansowe z Funduszu Pomocy Materialnej nie ma ograniczenia wiekowego.

Należy pamiętać, że studenci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra nie mogą pobierać żadnych środków finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej.

Samorząd
Studencki UKW

ul. Łużycka 21
85-096. Bydgoszcz
tel. +48 52 320 65 45 
samorzad@ukw.edu.pl 

Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego

ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00 
rzecznik@ukw.edu.pl

Dział
Rekrutacji i Spraw Studenckich

ul. Łużycka 24 (DS nr 1)
85 - 096 Bydgoszcz
tel. 52 341 08 32 i wew. 22, 25
dsstud@ukw.edu.pl

Komisja Pomocy Materialnej 
Samorządu Studenckiego UKW
ul. Łużycka 21,
85-096 Bydgoszcz
tel : 725 569 359; 665 865 765
kpmukw@gmail.com

Copyrights © 2016 by Samorząd Studencki UKW
Crafted with by Wabi-Sabi